ประวัติ


 

 

1377109_610278872367885_740141215_nความเป็นมาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

พ.ศ. 2530 จังหวัดสกลนคร แจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาของทางราชการเป็นว่ายังไม่สมควรจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดสกลนครที่ขอ จึงให้ชะลอการจัดตั้งไว้ก่อน

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอรมาการเกษตรสกลนคร ในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางด้านต่าง ๆ แล้วมีความเห็นชอบว่า สถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมแก่การทดลองวิจัยทางการเกษตร หากจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอาชีพของราษฎรอย่างยิ่ง และยังส่งผลต่อการศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรมของนักศึกษา โดยตรงอีก

          จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ข้างต้นเป็นสถานที่ตั้งและโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานก.พ. สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมศึกษาเมื่อวันที่         15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร    และอนุมัติให้บรรจุโครงการ ฯ เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติ ก่อตั้งมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร เป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจหลักตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชากรแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตร    สัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ        และความงาม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาโท ดำเนินจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “คิดได้ ทำเป็น เน้นคุณธรรม และจริยธรรม

 

ปณิธาน (Determination)

          รู้หน้าที่ สามัคคี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนางาน บูรณาการเพื่อส่วนรวม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ         และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

 

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ

 

เอกลักษณ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

      คณะแห่งการสร้างอาชีพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย

 

 

 

 

 

ค่านิยมองค์กร (Value)

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan

R = Reputation          =  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุก ๆ ด้าน
M = Morality            =  มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
U = Uniqueness        =  มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง
T = Technology         =  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ
I = Integrity             =  มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้

 

คุณลักษณะของนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(
Student Characteristics)

          Technology Literacy                       =  มีความรู้ทางเทคโนโลยี

Effective Communication                 =  มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

Collaboration                                =  มีความร่วมมือกับส่วนรวม

Ethics and Morality                        =  มีคุณธรรม และ จริยธรรม

Corporate Social Responsibility         =  มีความรับผิดชอบต่อสังคม

Professional skill                            =  มีทักษะวิชาชีพ

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired)

v ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ

2.   มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

  1. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้
  2. มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

v ตามอัตลักษณ์บัณฑิต

  1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ
  2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s